Söker du placering? Ring oss på 0763-29 86 61

Våra tjänster

GallayCare erbjuder din ungdom en möjlighet att uppnå målen på de uppdrag som vi får. Vi utgår från den vårdplan som levereras av dig och tillsammans med samtliga parter sammanställer vi en genomförandeplan. Vid behov kan vi även erbjuda en SIP.

Som socialsekreterare är du vår viktigaste tillgång. Därför strävar vi på GallayCare efter att skapa goda och varaktiga relationer som bygger på gemensam tillit och ansvar.

GallayCare tar emot placeringar från hela landet.

Kontakta oss för en förhandsbedömning klicka här.

Vårdkedjan

Hur genomförs en inledande bedömning

När socialtjänsten funderar på att placera en ungdom på GallayCare inleds vårdkedjan med att ett eller flera samtal då en beskrivning av de behov som ungdomen har, ev. problematik som måste behandlas samt tidigare insatser och resultat. Utifrån det underlaget samlas GallayCares arbetsgrupp bestående av föreståndare, behandlare och assistenter. Detta sker dagligen vid behov när platser finns lediga.  I arbetsgruppen går vi igenom ungdomens situation och behov för att diskutera hur vi med vår bakgrund och kompetens kan erbjuda ungdomen erforderlig stöd och hjälp för att klara sin förändringsprocess. Vi diskuterar då vilka metoder som skulle vara lämpliga samt vem/vilka av våra medarbetare som bäst är lämpade som kontaktperson åt ungdomen. Dessutom gör vi en bedömning om hur ungdomen skulle kunna påverka eller påverkas av våra nuvarande placeringar.

Efter att arbetsgruppen kommit till ett beslut, återkopplar vi till socialsekreteraren vad vi på GallayCare kan erbjuda.

I samband med den inledande bedömningen erbjuds även ungdomen med vårdnadshavare/ god man samt socialsekreterare att komma på ett studiebesök.

Vad händer efter beslut om placering?

GallayCare genomför ett inskrivningssamtal enligt BBIC med ungdomen och utifrån det utformar vi en genomförandeplan i samråd med ungdomen, ev vårdnadshavare/god man och placerande socialtjänst. Planen innehåller delmål och målbeskrivning för de individuella behoven av behandling och vård.

I inledningsfasen arbetar vi med tydlig gränssättning, där struktur och dagliga rutiner skapar trygghet och förtroende. Vi upprättar ett ungdomskontrakt där ungdomen förbinder sig att följa de regler och bestämmelser som finns på Villa Arlöv. Ungdomen deltar i alla förekommande aktiviteter, som matlagning, städning, husmöten och samtal med kontaktpersoner samt fritidsaktiviteter på kvällar och helger.

Vad händer sedan?

Vi på GallayCare är övertygade om att det som ger både livskvalitet och KASAM är sysselsättning. Att vakna upp på morgonen och känna att det finns ett syfte med dagen gör gott för välmåendet. Huruvuda det handlar om skola eller praktik beror på individens ålder, bakgrund och egna förutsättningar.

När daglig sysselsättning finns inleds arbetet med att integreras i samhället i övrigt. Man övar också på att klara av vardagen med allt vad det innebär, så kallad ADL-träning. Ungdomen får öva sig på laga mat, tvätta och städa. Man övas i att ha ett eget ansvarsområde samt att hålla tider och överenskommelser. Pedagogiska måltider är en del av den dagliga rutinen och öppnar för daglig social interaktion med andra. Med en kontaktperson börjar samtal hållas som individanpassas till de problemområden som rör ungdomen i fråga.

Veckosamtal

Alla veckosamtal utgår från ett lågaffektivt förhållningssätt och genomförs enligt MI- metoden med sin kontaktperson.  I samtalen ingår bland annat att skatta risk – och skyddsfaktorer med ungdomen. Även kontakter med samverkande myndigheter och organisationer diskuteras och ungdomen får stöd i hur hen bäst tar tillvara det stöd och de kontakter som finns runt omkring i samhället i stort.

Utifrån ungdomens behov och förutsättningar inleds behandling enligt genomförandeplanen.

Metoder som används är RePulse, Pegasus, Come, Connect, ART, MI, TMO mm. All behandlande personal har kunskaper om samtliga metoder men vissa har utökande kompetenser och särskild utbildning inom metoden. I arbetsgruppen finns det även medarbetare utbildade i psykoterapi.

Uppföljning av behandlingen sker löpande utifrån de beslut om placering som socialtjänsten fatat. Ibland uppstår behov utanför socialtjänsten och då kallas alla parter in för ett samordnad individuell plan (SIP).  Givetvis så erbjuder vi möjlighet för besök och umgänge med den egna familjen och erbjuder då vår sidobyggnad för övernattning mm.

Vad händer när behandlingen tar slut?

GallayCare tillämpar gradvis utslussning i takt med att ungdomen tar allt mer ansvar för sig själv; ekonomi, planering av studier eller arbete och sociala kontakter. Ett steg kan vara att söka praktikplats och se hur man klarar av arbetslivets krav. Vi lägger mycket tid på att få ut ungdomen i arbetslivet eller studier.

Den dagliga kontakten med samtal och ibland umgänge fortgår som tidigare. Denna fas planeras i samråd med ungdomen och den ansvariga handläggaren. Ungdomen har skaffat sig praktikplats, arbete eller studier, bor i en lägenhet, en av våra lägenheter eller en egen och har en kontaktperson som stöd. Vi följer upp insatsen enligt ett förutbestämt mönster och utvärderar därefter. Med tiden trappas tiden med kontaktpersonen av och slutmålet är självständighet, fullt ut.

När ungdomen har uppnått alla sina delmål och sitt slutmål så avslutas behandlingen med ett utskrivningssamtal där både ungdom, vårdnadshavare/god man och socialsekreterare deltar.

Målsättning

GallayCares målsättning är att vara lättillgängliga och tydliga samt att regelbundet utvärdera ärendet med socialtjänsten, allt för att vi ska vara effektiva och uppnå så goda resultat som möjligt.

Vi bygger vår verksamhet på en värdegrund och strävar efter att anpassa vården efter varje klients behov. Vi är därför inte låsta vid någon specifik teori eller metod utan kan anpassa vården individuellt efter ditt önskemål och din klients behov.

Kvalitet

Systemperspektivet är grunden för ett effektivt kvalitetsarbete där organisationen och dess processer dokumenteras och analyseras. Utifrån dessa aktiviteter upprättas riktlinjer och rutiner, inte minst för hantering av fel och brister i verksamheten.

Genom att systematiskt och regelbundet analysera systemet kan risker identifieras, förebyggande åtgärder vidtas och missförhållanden i verksamheten upptäckas på ett tidigare stadium och undvikas helt i högre utsträckning. Ett systemperspektiv möjliggör också för verksamheten att ta lärdom av både misstag och goda exempel. Allt detta bemödar vi oss om på GallayCare.